Olika typer av lagar

Det finns många olika lagar i Sverige. Däremot delas alla lagar in i två olika typer av lagar. Det är grundlagarna och övriga lagar. Grundlagarna kan sägas väga tyngre än övriga lagar och det är svårare att ändra på grundlagar än andra lagar.

De fyra grundlagar

Grundlagarna har en speciell ställning då de lägger grunden till hur Sverige styrs och ska skydda demokratin. De fyra grundlagarna är:

1. Regeringsformen

Regeringsformen bestämmer hur Sverige ska styras och utgår från demokratiska principer. Det innebär att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Riksdagen är folkets främsta företrädare och därför styrs Sverige av en regering med stöd av riksdagen. Den första regeringsformen utfärdades år 1634.

2. Successionsordningen

Successionsordningen slår fast reglerna kring tronföljden. Det vill säga vem som kan bli kung eller drottning. Även om kungahusets makt är begränsad finns det lagar som styr vem som får sitta på tronen.

3. Tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsförordningen är en grundpelare i demokratin. Det innebär att myndigheter inte kan bestämma vad skrivs i böcker eller tidningar. Tryckfriheten innebär att det står fritt att sprida information utifrån lagen. Däremot har personer rätt att skydda sig mot förtal eller kränkningar, det är även förbjudet med hets mot folkgrupp.

4. Yttrandefrihetsgrundlagen

Yttrandefrihetsgrundlagen är en viktig pelare i demokratin. Det innebär att det går att säga nästan vad som helst och uttrycka sina åsikter fritt. Precis som tryckfrihetsförordningen finns det regler att förhålla sig till.

Övriga lagar

Förutom grundlagarna finns det många hundratal lagar att förhålla sig till i Sverige. Varje år kommer nya lagar och vissa lagar ändras. Bland annat går det att hålla sig uppdaterad genom att söka på Svensk författningssamling som är den officiella källan. Lagarna reglerar bland vad som är lagligt i trafiken, hur personer får behandla varandra och hur byggnader får uppföras.

Förutom grundlagarna finns det ingen lag som är viktigare än den andra. Det är svenska domstolar som tolkar vilken lag som är mest tillämpar om två lagar motstrider varandra. Lagstiftningen är ofta komplex och därför finns det specialiserade yrken och professioner. Bland annat jurister, advokater och domare på olika nivåer. Det är grunden i rättssäkerheten och demokratin.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *