Viktiga steg mot byggstart av Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en förutsättning för det växande Stockholm. Med en befolkningsökning i länet på 35000-40000 per år behövs den, inte minst för ökad framkomlighet och tillgång till arbetsplatser i hela Stockholm.

Förbifarten kommer att knyta ihop Norra och Södra Stockholm på ett vis vi inte har möjlighet till idag. Genom att leda trafik bort från city får vi bort onödig och tung trafik från innerstaden, vilket innebär ett lyft för samtliga trafikslag inklusive kollektivtrafiken. Sårbarheten i trafiksystemet minskar samtidigt som framkomligheten avsevärt ökar.

Totalt pendlar nära 200 000 personer mellan de södra och norra delarna. Förbifarten kommer att underlätta många stockholmares vardag genom minskad tid i köer, vilket i sin tur ger mer tid till vardag och familj.

Kort sagt: vi behöver förbifarten. Det är därför glädjande att trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) och jag idag kan meddela att Stockholms stad och Trafikverket tecknar genomförandeavtal för Förbifarten. Det är ett viktigt led i stadens arbete med att få till stånd den viktiga byggstarten så snart som möjligt.

Formellt beslut om avtal tas vid trafik- och renhållningsnämndens och exploateringsnämndens respektive sammanträden den 18 april. Samma dag fattar även stadsbyggnadsnämnden beslut om de 12 detaljplaner som berör Förbifart Stockholm inom stadens kommungränser.