Historisk satsning på tunnelbanan

Förhandlingarna mellan stockholmsregionen och regeringens förhandlingsmän HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman om utbyggd tunnelbana inleds idag. I dessa förhandlingar kommer Stockholms stad vara en aktiv och konstruktiv part.

DN debatt öppnar idag förhandlingsmännen för en långt större satsning på tunnelbanan än utbyggd tunnelbana till Nacka. Här visar de att man såväl lyssnat på som satt sig in i stockholmsregionens behov och kunskaper.  Det är en historisk satsning på utbyggd tunnelbana som nu börjar ta kontur. Helt nödvändig i den kraftigt växande tillväxtmotorn Stockholm. Beräkningar visar att hälften av statens intäkter av  direkta inkomstskatter kommer från stockholmsregionen.

För Stockholms stads del vill jag särskilt understryka sträckorna Odenplan-Hagastaden samt en väsentligt stärkt tunnelbanekapacitet söderut genom avgreningen till Gullmarsplan. Inte minst det sistnämnde öppnar för åtskilliga nya bostäder, något som staden, regeringen och nu förhandlingsmännen understryker som en förutsättning.

Finansieringen av denna satsning samt var praktiskt den första byggstarten kan ske skall nu lösas i förhandlingarna med staten. Redan i sitt sommartal förra året öppnade statsministern för att en höjning av trängselskatten kan vara en del i detta. Och jag har för egen del sagt att Stockholms stad är beredd föra sådana diskussioner. Dock vill jag understryka hur viktigt det är att förändrade trängselskatter fortsätter ta sitt fokus på miljö och förbättrad framkomlighet för inte minst stadens bussnät och andra jobbrelarerade transporter. Det är välkommet att det är en linje som också förhandlingsmännen markerar i sin artikel.

Viktiga steg mot byggstart av Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en förutsättning för det växande Stockholm. Med en befolkningsökning i länet på 35000-40000 per år behövs den, inte minst för ökad framkomlighet och tillgång till arbetsplatser i hela Stockholm.

Förbifarten kommer att knyta ihop Norra och Södra Stockholm på ett vis vi inte har möjlighet till idag. Genom att leda trafik bort från city får vi bort onödig och tung trafik från innerstaden, vilket innebär ett lyft för samtliga trafikslag inklusive kollektivtrafiken. Sårbarheten i trafiksystemet minskar samtidigt som framkomligheten avsevärt ökar.

Totalt pendlar nära 200 000 personer mellan de södra och norra delarna. Förbifarten kommer att underlätta många stockholmares vardag genom minskad tid i köer, vilket i sin tur ger mer tid till vardag och familj.

Kort sagt: vi behöver förbifarten. Det är därför glädjande att trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) och jag idag kan meddela att Stockholms stad och Trafikverket tecknar genomförandeavtal för Förbifarten. Det är ett viktigt led i stadens arbete med att få till stånd den viktiga byggstarten så snart som möjligt.

Formellt beslut om avtal tas vid trafik- och renhållningsnämndens och exploateringsnämndens respektive sammanträden den 18 april. Samma dag fattar även stadsbyggnadsnämnden beslut om de 12 detaljplaner som berör Förbifart Stockholm inom stadens kommungränser.

Äntligen ett klart besked om Österleden

Idag presenterar regeringen på DN Sthlm ett tydligt besked om en samfinansiering av en ny tunnelbanesatsning i Stockholm. Och äntligen ett klart besked om att man vill satsa på Österleden.

En satsning på Österleden innebär en avlastning på trafiken i Stockholm stad och möjliggör samtidigt för fler jobb och bostäder i hela regionen.

Vi är beredda att omedelbart inleda samtal om finansiering och utformning med regeringen för att förverkliga både tunnelbanan och Österleden så snart som möjligt.

Välkommet besked av Reinfeldt om ny tunnelbanesatsning

I dag gav Fredrik Reinfeldt klara besked i sitt sommartal om att det behövs en större tunnelbanesatsning i Stockholmsområdet

Jag välkomnar att Fredrik Reinfeldt och regeringen nu lyssnar på våra behov och ger tydligt besked om att en extra satsning på infrastrukturen ska läggas in i planeringen. Vi har varit tydliga i vårt budskap att Stockholms infrastruktur behöver en större satsning på bättre tvärförbindelser och en utbyggd tunnelbana.

Vi behöver en utbyggnad av tunnelbanan i vår region, det skulle stärka vår tillväxt och skapa förutsättningar för fler jobb. Det jag konstaterar idag är att regeringen har lyssnat och att det nu finns ett stöd för mer kollektivtrafik i Stockholm. Vi kommer gärna till regeringens förhandlingsbord och diskuterar finansieringen