Trängselskatten hör hemma i Stockholm, inte i landstinget

Stockholm har sedan ett par år tillbaka en väl fungerande trängselskatt, som minskat trängseln på stadens gator, rensat luften, och fått in medel till viktiga infrastruktursatsningar. Trängselskatterna i Stockholm legitimerades av en kommunal folkomröstning, och effekten av dem blev större än vad på anhängare och motståndare förutsåg. De här pengarna går dock via statskassan, vilken är en onödig och byråkratisk kringresa. Där är jag är ense med de debattörerna (fp) som skriver på DN debatt idag. Men vi är inte ense om att beslut och pengar skall tillföras landstinget.

Kommunerna är de som vid sidan av Staten har det stora ansvaret för vägnät och fungerande infrastruktur. Det är kommunerna som har att svara för miljö och miljökvalitetsnormer. Det är kommunerna som har att hantera trängselproblemen. Självfallet måste kommunerna och deras invånare ha det direkta inflytande över trängselskatten i framtiden. Men kommuner i samverkan naturligtvis, vilket i Stockholms län redan fungerar väl inom en rad områden och hela tiden utvecklas.

Självfallet borde trängselpengarna behärskas av kommunerna, och administreras av Kommunförbundet Stockholms Län. Lokalt bestämmande över trängselpengarna ger snabbare beslut och därmed bättre framkomlighet i hela regionen.