SCB – både ökat sparande och konsumtion i svenska hushåll

I går presenterade SCB nya konjunktursiffror som visar att Sverige står sig starkt i Europa. Utöver att BNP ökade med hela 1,7 procent första kvartalet 2013 jämfört med samma period 2012, finns det även andra positiva siffror från SCB som är värda att notera.

SCB:s siffror visar också att hushållens disponibla inkomster ökade med 4,8 procent, och att det i sin tur har lett till både ökat sparande och konsumtion. Att hushållens konsumtion ökar samtidigt som sparandet är goda indikationer på att tilltron till ekonomin är stark och att hushållens marginaler har fått ökat utrymme. I Dagens Nyheter i dag (papperstidningen) konstateras det att hushållen spelar en avgörande roll som tillväxtens motor. Att stimulera efterfrågan och inte höja skatterna är nödvändigt för att bibehålla Sveriges starka ställning.    

Jobbskatteavdragen är en viktig bidragande faktor till att svenska hushållens ekonomier har stärkts under de senaste mandatperioderna. Likaså har den ansvarsfulla finanspolitik som bedrivits både nationellt och lokalt i Stockholm stad bidragit till god ekonomisk utveckling. Vänsteroppositionens planerade skattechock vid ett eventuellt regeringsskifte skulle ha en påtaglig negativ effekt på Sveriges och hushållens positiva utveckling.  

Ta del av dagens siffror från SCB här.

Stabil alliansmajoritet i Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I våras kunde vi i SCBs storamätning konstatera alliansmajoritet i Stockholms Stad när det gäller partisympatier i riksdagsvalet. I dag publicerar DN en mätning från opinionsinstitutet  Ipsos med frågan vilket parti stockholmarna föredrar i kommunalvalet, och även här blev beskedet stabilt övertag för alliansen. Vi moderater får i denna mätning 34,8%,vilket kan jämföras med vårt valresultat 2010 på 34,38%. Totalt samlar alliansen 52,7% mot oppositionens 43,6%.

Ett resultat att ta emot med glädje och en god portion ödmjukhet samt inte minst som en inspirerande avstamp för kommande arbete och initiativ för vårt Stockholm. Väljarnas förtroende finns aldrig som i en liten ask utan måste hel tiden vinnas.

Fortsatt alliansmajoritet i Stockholms stad

I dag redovisas SCB:s partisympatiundersökning. Den visar att Moderaterna i Stockholms stad behåller sitt stöd hos stockholmarna och att Alliansen skulle få fortsatt majoritet i staden om det vore val idag.

Jag är glad att vi moderater har fortsatt starkt stöd i den senaste opinionsmätningen från SCB och att vi har fortsatt alliansmajoritet i Stockholm stad. Jag ser ödmjukt på opinionsmätningar men kan konstatera att stockholmarna gillar det vi gör. Opinionsmätningen är ett kvitto på att våra satsningar på att förenkla stockholmarnas vardag får godkänt. Vi satsar både på den växande staden och säkerställer kvalitetshöjningar i välfärden.

När väljarnas vardag förändras ställs vi inför helt nya utmaningar. Därför har vi moderater satt igång med att utveckla nya politiska förslag för ett Stockholm där alla kan växa. Att ta det ansvaret är själva grunden till att vinna väljarnas förtroende. Precis som övriga partier behöver vi förnya oss och i Stockholm har vi en levande debatt om både välfärd och tillväxt.

Nya jobbsiffror bekräftar behovet för ansvar

I dag presenterade SCB arbetslöshetstal för oktober. Den steg från 6,8 procent i september till 6,9 procent. I oktober 2010 var siffran 7,5 procent. Det ger att det i dag är 65 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. Att arbetslösheten nu stigit något är en påminnelse om att Sverige är ett litet land med en stor exportindustri, och att världen just nu är en finansiellt osäker plats. Trots det står sig arbetsmarknaden stark. Ett tydligt tecken på att det behövs en ansvarsfull politik och en stark arbetslinje.

Självfallet påverkar världskonjunkturen ett litet exportberoende land som Sverige. Därför har Alliansen ansvarsfullt betalat av statsskulden i bättre tider för att klara av framtida stormar. Stockholm stad har en signifikant buffert i budgeten för 2012. Om konjunkturen skulle ta en kraftig vändning har vi marginaler för förlorade intäkter till följd av exempelvis högre arbetslöshet. Genom detta säkerställer vi att kvalitén i välfärden inte är konjunkturberoende.  Att stockholmarnas vardag fungerar, att förskolor och skolor fungerar, behövs för arbetslinjen.

Tid för ansvar

I dessa tider är ansvarsfull politik viktigare än någonsin, men tyvärr en bristvara. Europa är i en djup skuldkris och många regeringschefer tycks förneka de allvarliga situationer som deras länder befinner sig i. USA har fastnat i ett politiskt dödläge och viktiga reformer skjuts upp till efter valet nästa år. Betydelsefull handlingskraft och ansvarstagande lyser tyvärr med sin frånvaro utanför Sveriges gränser. Detta påverkar tyvärr oss.

Färska siffror från SCB visar att storföretagen anser att konjunkturen är på väg ner. Det bekräftar hur beroende vi är av omvärlden. Att storföretagen drar ner sina prognoser oroar självfallet. Det ställer högre krav på politiken att förbättra företagsklimatet samt ytterligare främja innovationer och entreprenörskap. Byggindustrin ser dock en fortsatt stark utveckling framöver då både investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur fortsätter. Stockholm spelar här en viktig roll i den tillväxten genom att vi bygger så mycket.

Oppositionen beter sig ytterst oansvarligt i en tid då ansvar är som viktigast. Deras hot om kraftigt höjda skatter på arbete, en ny version av det hårt kritiserade förslaget om kilometerskatter och ofinansierade höjda bidrag skulle få förödande konsekvenser. Håkan Juholt är långt ifrån sin företrädare Göran Persson som insåg allvaret med tillväxthotande reformer. Han väljer att vända både Göran Persson och det svenska folket ryggen när han föreslår att vi, liksom Grekland, ska spendera och låna oss ur krisen. Att Håkan Juholt tillgodoser den yttersta vänsterkanten i hans parti visar att han varken är redo eller rätt man att leda Sverige.

Kraftiga svängningar på världens börser har skapat osäkerhet bland såväl privatpersoner och stora investerare. En sådan osäkerhet skapar hinder för nya innovationer och tillväxt. Det finns dock flertalet ljusglimtar. Många av dem kommer dock från delar av världen som inte alltid förknippats med stabilitet och förutsägbarhet. Först när utvecklings- och tillväxtländerna marknader öppnas upp och deras valutor justeras till rättvisa nivåer har krisande västländer stora möjligheter till en allt snabbare återhämtning. Den dagen kommer att komma, frågan är bara när. Förhoppningsvis leder en sådan utveckling till ett mer öppet Kina, att löner i Asien stiger och barnarbete ersätts med kvalificerad arbetskraft som behandlas och avlönas väl. En sådan utveckling skulle gynna hela världen och öka västvärldens konkurrenskraft.

Det politiska ansvarstagandet och finanspolitiska stabiliteten i Sverige har bidragit till att vi är rustad för att motstå en avmattning i ekonomin. Att vi även är väl förberedda den dagen då ekonomin vänder upp igen är också av stor betydelse för att stimulera investeringar i dag.

Ansvarstagandet som Sverige tagit de senaste åren är nyckeln till den trovärdighet som i dag gynnar oss på världsmarknaden. Avbetalningar av stadsskulden ökar landets marginaler och kreditvärdighet samt sänker ränteutgifterna. Jobbskatteavdragen har lett till att bidragsberoendet har minskat och lönsamheten att jobba ökat. Konsumtionen har hållits uppe på en sund nivå och de personer med allra lägst marginaler och löner  har fått utrymme att försörja sig själva.

Prognoser pekar på att den svenska ekonomin kommer trappas av något de kommande åren. Detta till följd av framförallt läget i Europa och osäkerheten om hur länge Asien kan hålla högt tempo. Både staten och staden har utrymme i budgeterna för reformutrymmen utan att varken höja skatter, låna eller skära ner i välfärden. Något som både oppositionen i riksdagen och stadshuset ställts sig emot.

Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet

Idag presenterade SCB nya sysselsättningssiffror. Statistiken visar att 111 000 fler var i arbete augusti 2011 jämfört med augusti för ett år sedan. Under samma period har arbetslösheten sjunkit med 34 000 personer vilket innebär att arbetslösheten nu är nere i 6,6 procent. Stockholm fortsätter vara motorn i svensk ekonomi med en snabbare sysselsättningsökning än genomsnittet för landet.

Den ekonomiska krisen i Europa och USA gör att vi som ett litet exportberoende land har en utmanande tid framför oss. Dessa siffror är en välkomnad bekräftelse att den arbetslinjen vi fört, trots den rådande världskris, har lyckats och visar sig fortsätta vara ett framgångsrecept.

Allt fler bor i tätorter

Idag släppte SCB nya siffror över hur sveriges befolkning är fördelad över landet. Den trend som vi ser globalt, att majoriteten av befolkningen bor i städer, håller även i Sverige: 85 procent av svenskarna bor idag i tätorter. Under perioden 2005 till 2010 ökade tätorts-befolkningarna i Sverige med 383 000 invånare, och Stockholm som tätort ökade med 120 000 invånare. Det innebär att Stockholm snart är tre gånger så stort som Göteborg!

Den högsta andelen befolkning som bor utanför tätorter har Gotland (42 procent utanför tätorter), och den lägsta andelen har vi här i Stockholm (4 procent).

Vad SCB-siffrorna säger är att Stockholm är en plats av inflyttade personer: Väldigt få familjer kan kalla sig urstockholmare. Jag själv flyttade hit från Sörmland en gång i tiden. Det gör att Stockholm kan vara platsen att få vara sig själv, ömsa skinn från uppväxten, och börja nya karriärer och komma på nya företagslösningar.  Det är i sig otroligt spännande. Vi kanske inte är ett New York, men vi är i sanning en plats för möten och nya ansikten, och det vill jag att vi ska fortsätta att vara. Vi måste också bygga mycket för att hålla jämn takt med all inflyttning, och alla som bildar familj och skaffar barn i Stockholm. Som finansborgarråd är det kul att så många vill vara stockholmare!

Vi vet inte hur teknologi och nya uppfinningar kommer att förändra våra liv, men i dagsläget framstår det mer och mer tydligt att det är i storstäder som vi kan bygga ett samhälle som är miljövänligt, effektivt, och som håller  ihop. Korta avstånd och effektiv kollektivtrafik minskar utsläpp från trafiken, och det gör också att det är lättare att hitta jobb som är roligare när avstånden är kortare mellan hem och arbetsplats. Genom att få värme från CO2-fri fjärrvärme vinner stockholmarna kampen om vem som värmer sig miljövänligast jämfört med de som måste ha olja- eller pellets på landet. Vårt arbete för att bli en CO2-fri stad fortsätter.

DN och SvD skriver om det.

Geo-tag: Stockholm, Stockholm, Sweden.