Viktiga steg mot byggstart av Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en förutsättning för det växande Stockholm. Med en befolkningsökning i länet på 35000-40000 per år behövs den, inte minst för ökad framkomlighet och tillgång till arbetsplatser i hela Stockholm.

Förbifarten kommer att knyta ihop Norra och Södra Stockholm på ett vis vi inte har möjlighet till idag. Genom att leda trafik bort från city får vi bort onödig och tung trafik från innerstaden, vilket innebär ett lyft för samtliga trafikslag inklusive kollektivtrafiken. Sårbarheten i trafiksystemet minskar samtidigt som framkomligheten avsevärt ökar.

Totalt pendlar nära 200 000 personer mellan de södra och norra delarna. Förbifarten kommer att underlätta många stockholmares vardag genom minskad tid i köer, vilket i sin tur ger mer tid till vardag och familj.

Kort sagt: vi behöver förbifarten. Det är därför glädjande att trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) och jag idag kan meddela att Stockholms stad och Trafikverket tecknar genomförandeavtal för Förbifarten. Det är ett viktigt led i stadens arbete med att få till stånd den viktiga byggstarten så snart som möjligt.

Formellt beslut om avtal tas vid trafik- och renhållningsnämndens och exploateringsnämndens respektive sammanträden den 18 april. Samma dag fattar även stadsbyggnadsnämnden beslut om de 12 detaljplaner som berör Förbifart Stockholm inom stadens kommungränser.

IKEA, trafiken och jobben

Utvecklingen av Söderstaden runt Globen och nya arenan är en viktig pusselbit i Stockholms tillväxt. Här skapas nya jobb, nya bostäder och ett ofullgånget idrotts- och handelsområde blir till levande stad.

I sommar öppnar nya Tele2 Arena och till hösten öppnar nöjesområdet 12 Stockholm. Andra viktiga steg för Söderstaden är naturligtvis bostäder – vår ambition är 3 000 nya bostäder – samt fler arbetsplatser. Stadens intentionsavtal med IKEA skall ses i ljuset av såväl fler jobb, runt 1 000 jobb i det korta perspektivet, samt att vi kan förverkliga drygt 500 bostäder.

 

Många ställer naturligtvis frågor kring trafiken, frågor som ställs och måste ställas vid varje steg som tas för jobb, bostäder och Stockholms tillväxt. Och svaret måste alltid bli att trafikfrågorna skall och måste lösas. Den dag vi börjar säga nej till arbetsplatser och bostäder på grund av någon slags håglöshet i trafikfrågorna, den dagen sviker vi alla som väntar på bostad och som söker jobb.

Nu börjar arbetet som syftar till en detaljerad plan för etableringen av bostäder, arbetsplatser och ett nytt IKEA-varuhus i Söderstaden. I det arbetet får naturligtvis trafikfrågorna en framskjuten plats. Vi kan sammanfatta arbetet i följande punkter:

1. Snabbare framkomlighet. Stadens framkomlighetsstrategi och stomnätsstrategi, båda antagna av kommunfullmäktige, syftar till att öka framkomligheten och snitthastigheten för kollektivtrafik, nyttotrafik och cyklar. Fotgängarna får även de en tryggare stad och den som behöver använda privat bil vinner också på den ökade framkomligheten.

2. Kringfartsleder. Förbifarten börjar byggas nästa år, arbetet för en östlig länk och utbyggd t-bana inleds nu mellan berörda kommuner, landstinget och regeringen.

3. Modernt tänkande. Den växande, täta promenadstaden förutsätter att vi hela tiden utvecklar vårt tänkande när det gäller handel och transporter. En stor del av befolkningen i Stockholm avstår av olika skäl från att äga bil, deras behov av att handla såväl dagliga varor som nya möbler och kylskåp måste tillgodoses med effektiva transporter som inte bygger på att var och en kör i sin bil.

Dessa tre punkter tillsammans med att vi hela tiden trimmar det befintliga trafiksystemet är en grundbult för hela vår stadsutveckling. Söderstaden är inget undantag.