Bra Attefall!

Det finns i dag flertalet regleringar som bromsar städers utveckling. Exempelvis är dagens bullerregler utformade på ett sätt som gör det nästintill omöjligt att bygga fler bostäder i City. Exempelvis mäts bullernivåerna vid byggnadernas fasader och inte inne i lägenheterna vilket är det väsentliga. Attefall själv menar att nya bostäder på gamla kaj- och industriområden med dagens tolkningar stoppas, något som berör inte minst ett växande Stockholm.

Jag och många andra har därför, under en längre tid, vädjat till bostadsminister Stefan Attefall (KD) att ta itu med frågan på nationell nivå för att ändra lagen. Det är därför mycket glädjande att bostadsministern i dag gav besked om en efterlängtad bullerutredning, vilket jag hoppas sker skyndsamt.