Stockholms växtkraft skapar livskvalitet

Idag fattar kommunstyrelsen i Stockholms stad beslut om Tertialrapport 1. Rapporten visar på fortsatt god ekonomisk utveckling i Stockholm med ett starkt resultat trots en omvärld som fortfarande inte helt återhämtat sig från de senaste årens ekonomiska svårigheter. Helårsprognosen för 2014 års resultat visar efter budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 435 mnkr.

Att Stockholms stad fortsätter att uppvisa goda ekonomiska resultat är en frukt av ansvarsfull politik och att många människor i arbetsför ålder lockas till Stockholm och att människor som redan bor här hittar jobb.

Stadens starka ekonomi möjliggör stora satsningar på välfärden och kollektivtrafiken. På så sätt är stadens växtkraft en förutsättning för den starka ekonomin och i sin tur en förutsättning för mer välfärd, mer kollektivtrafik och ett enklare liv med mer livskvalitet för alla stockholmare.

En av de riktigt stora satsningarna vi gör i årets T1:a är att avsätta 101 miljoner kronor till höjda lärarlöner: Detta läggs ovanpå den redan avtalade årliga lönehöjningen. På detta sätt vill vi visa allvar med vår vilja att rekrytera fler lärare och belöna våra redan duktiga lärare än mer.