Prövningstillståndet ett viktigt steg mot Nya Slussen

Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat prövningstillstånd för Stockholms stads överklagande i Slussenmålet. Prövningstillståndet är ytterligare ett viktigt steg mot Nya Slussen. Detaljplanen för nya Slussen är väl genomarbetad och ordentligt förankrad under lång tid genom den demokratiska process som har föregått kommunfullmäktiges beslut i december 2011. Planen har varit på programsamråd, plansamråd och utställning och under processens gång har den anpassats för att tillmötesgå många av de synpunkter som kommit in.

Nu avvaktar vi domstolens avgörande.

Ta del av Mark- och miljööverdomstolens pressmeddelande här.