En vår fylld av viktiga beslut – mitt veckobrev v.24

I måndags togs de sista besluten i Stockholms kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. Sedan januari har flertalet viktiga beslut tagits och bland de sista ärendena som togs i måndags var om en ny, större och attraktivare bussterminal vid Slussen. Det var ett viktigt beslut för kollektivtrafikens utbyggnad och kvalitetsförbättring. När tertialrapport ett för Stockholms stad 2012 presenterades tidigare i veckan kunde vi konstatera att stadens finanser är goda. För 2012 beräknar staden att gå med ett överskott på en miljard kronor. Överskottet ska återinvesteras i välfärden för att minska utanförskapet.

Stockholm satsar på social tillväxt
Att tillväxttakten i Stockholm är bland de högsta i Europa är mycket tack vare ett framgångsrikt recept för att bryta utanförskapet. Det kommer dock alltid att finnas människor i behov av både hjälp och stöd för att bryta sitt utanförskap, och vi satsar därför på att även öka stadens sociala tillväxt. Goda förutsättningar finns för att hjälpa fler att exempelvis bryta ett missbruk, trygga ett boende eller hitta ett arbete.  Vi använder därför delar av överskottet i stadens budget för att stärka stadens sociala arbete. En viktig grupp som får ökat stöd och service är personer med funktionsnedsättning vilket är mycket bra.

Utbildning är i många avseenden nyckeln till att bryta ett utanförskap och för att hjälpa ungdomar som halkat efter i skolan införs lördagsgymnasium. Antalet ansökningar till vuxenutbildningen har den senaste tiden ökat och staden höjer därför anslaget för att se till att fler som vill komplettera betygen inför studier på universitet och högskola också får den möjligheten. 

Trygg äldreomsorg
Alla som bor i Stockholm skall känna sig trygga med den vård de får. I våras infördes därför en central äldreinspektion som redan har kommit igång med sitt arbete att kvalitetsgranska utförare inom äldreomsorgen. Det förs också rådslag inom äldreomsorgen för att skapa en öppen diskussion om vad som är bra men framförallt vad som kan bli bättre inom äldreomsorgen i Stockholm. På rådslagen diskuteras bland annat frågor om kvalitet, valfrihet och mångfald med medarbetare, äldre och dess anhöriga samt pensionärsorganisationer, fackförbund samt andra viktiga intressenter.

På många områden har Stockholm gått före både andra europeiska storstäder men också flertalet svenska kommuner. För att stärka kvaliteten ytterligare i stadens verksamheter har Stockholms med cirka 38 000 medarbetare infört rätt till heltid. Det innebär att alla som arbetar deltid och känner att de både kan och vill arbeta heltid ska få den möjligheten. Detta är också en viktig jämställdhetsfråga eftersom fler kvinnor än män jobbar ofriviligt deltid

Hög ambitionsnivå
Den höga ambitionsnivån som vi har inom Stockholmsalliansen har resulterat i att Stockholms stad nu under våren bland annat fått både en ny evenemangsstrategi och ett program för kvinnofrid. Båda är viktiga för staden.

En bra evenemangsstrategi har stor betydelse för Stockholm, vars besöks- och evenemangsindustrin växer allt mer. Framgångsrika evenemang ökar både antal besökare till Stockholm och sysselsättningen inom besöksnäringen som anställer framförallt unga. Programmet för kvinnofrid är ett viktigt instrument för att stärka och förbättra det stöd vi ger till de utsatta för bland annat våld i nära relationer. Betydelsen av detta arbete går inte att överskatta.

Värtapirens utbyggnad
I våras togs det också beslut om att utöka Värtapiren med 67 000 kvadratmeter och frigöra mark för tusentals bostäder och arbetsplatser. Beslutet innebär en vinst både för de som får nya bostäder, näringslivet som får nya kontorsytor och hamntrafiken i stort. Området ingår i Norra Djurgårdsstaden som blir en helt ny och efterlängtad stadsdel med miljöprofil mitt i Stockholm.

Årstastråket
Detaljplaner för flera byggprojekt i hela Stockholm har tagits under denna mandatperiod och det är en spännande framtid vi i Stockholm har att se fram emot. Exempel på beslut under våren är projekt som Årstastråket, där cirka 1 500 nya bostäder planeras. Besluten är en viktig del av vårt arbete att få hela Stockholm att växa.

Ungdomssatsningar
De senaste veckorna har det varit skolavslutningar och många har nu ett långt sommarlov att se fram emot. Jag vill därför nämna några av de extra satsningar som kommer göras för våra unga.  Utöver ökade anslag under sommarlovet införs för ungdomar i ytterstaden ett nytt pilotprojekt för feriearbete under jullovet. Liknande satsningar har gjorts med framgång under sommarmånaderna och det är bra att vi nu även kan prova under skolans jullov.

Staden satsar också på att göra det tryggare för ungdomar att använda tunnelbanan. Staden inrättar nu ett team av fältassistenter som ska arbeta dedikerat i stadens tunnelbana i syfte öka både tryggheten och stärka dialogen med unga stockholmare. De kommer också att fungera som en länk till andra verksamheter för unga. Att stärka tryggheten och vuxennärvaron i tunnelbanan är positivt för alla Stockholms unga.

Veckans blogg

Paneldiskussion om Stockholm

Gult Slott – ta chansen

Nya satsningar på ökad kvalitet i välfärden

Stockholms arbete med bredband rankas i topp

Axplock veckans media

160 miljoner över – så ska alliansen spendera pengarna

Cykelsatsning i stan

Varannan bötfälld struntar i att betala

Stockholm utsedd till bästa bredbandskommun

Kulturtanken
Kulturen blir den stora vinnaren när Stockholm närmar sig en miljonstad. Den ökade befolkningen ger förutsättningar att även öka det kulturella utbudet i staden. Med både fler invånare och besökare kan vi redan nu se att kulturen sprider sig till fler platser. Allt från högklassig musik och konstutsällningar i de allt mer populära nya hotellbarer är ett sådant exempel. Ytor som vi aldrig tidigare har kulturen börjat invadera på ett positivt sätt. Ytterligare ett exempel är fotoutställning med Leif-Erik Nygård som just nu pågår mitt i Gallerian.  Det är med spänning vi kan följa hur utbudet av kultur ökar i takt med att vi blir fler stockholmare.

Med dessa ord vill jag önska alla en trevlig sommar. Veckobreven fortsätter i höst.