Behovet för introduktionsersättningen sjunker i Stockholm

Nya siffror visar att trots den rådande konjunkturen ökar inte antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd. Behovet för introduktionsersättning har också sjunkit dramatiskt det senaste året. Introduktionsersättning är det ekonomiska stöd som ges till nyanlända invandrare som inte har möjlighet till egen försörjning. Att fler nyanlända har möjlighet till egen försörjning ser jag som ett mycket positivt betyg för Stockholms arbetsmarknad. Nyanlända är också en grupp som oftast tyvärr har lätt att fastna i ett långt utanförskap. Därför är just de här siffrorna väldigt glädjande.

Många som kommer till Sverige har under en allt för lång tid inte fått använda sina kvalifikationer och erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden. Genom jobbtorg, svenskundervisning och andra satsningar ser vi nu att trenden kan brytas. Mycket återstår dock att göra. Därför fortsätter vi det viktiga arbetet med att inkludera alla i arbetslinjen så att alla kan känna den trygghet och gemenskap som ett jobb ger.