Stockholms stads bokslut för 2012 visar ett Stockholm som jobbar

I dag offentliggjordes Stockholms stads bokslut för 2012. Det som sticker ut mest är att Stockholm är en stad som jobbar. Sysselsättningsgraden ökade 2012 jämfört med året innan trots ekonomisk oro i övriga Europa. Mycket glädjande är också att behovet av ekonomiskt bistånd nu är på historiskt låga nivåer. Stockholmsalliansens satsningar på jobb, kvalitet i välfärden, en låg kommunalskatt samt en personalpolitik som håller medarbetarna friskare ger avtryck.


Tack vare Stockholms attraktivitet och vår aktiva politik för ett Stockholm som jobbar blir resultatet ökade skatteintäkter. Kombinerat med en ekonomiskt ansvarsfull politik blir resultatet ett överskott i kommunkoncernen på hela 4 828 miljoner kronor. Genom den moderatledda alliansen i stadshuset har stadens ekonomi stärkts vilket tryggat välfärden och öppnat upp för årets skattesänkning.

Jag har länge poängterat betydelsen av att kommuner ska kunna trygga sin välfärd från framtida ekonomisk turbulens. I och med alliansregeringens lagändring kan kommuner numera använda sina goda resultat friare än tidigare och spara framåt. Detta är viktigt för att långsiktigt trygga framtiden och återinvestera i viktiga tillgångar som ökad valfrihet och kvalitet i välfärden, fler nya bostäder samt ökad framkomlighet.

Kommuner måste få använda överskott till välfärden

I går publicerade dn.se min uppmaning till regeringen att överskott i kommuners budgetar ska få återinvesteras i välfärden. Många kommuner går i dag med överskott då fler arbetar och betalar skatt. Men konjunkturer kommer och går. Att ta ansvar är att spara i bättre tider för att säkerställa nivån i välfärden när skatteintäkter minskar, exempelvis vid hög arbetslöshet.

Överskott får enligt dagens regler läggas på infrastruktur i form av vägar och spår, men inte på förskolepersonal eller löner. Denna lagstiftning är ett stort hinder för kommuner att långsiktigt trygga den kommunalt finansierade välfärden genom sparande.

Stockholm stad har dock möjlighet att använda stadens bolagskoncern som en ekonomisk buffert. Då konjunkturen för nästa år är högst osäker har jag i stadens budget för 2012 begärt en möjlighet till utdelning från bolagskoncernen. Vi har därmed tillgång till ett koncernuttag på 900 miljoner kronor under 2012 för att säkra vår välfärd, även om den värsta av finansiella stormar skulle drabba oss. Stockholm är däremot en av få kommuner som har denna möjlighet. För att säkra välfärden i fler kommuner i Sverige måste regeringen ändra på dagens lagstiftning.

Skriver på DN Debatt om Stockholms framtid

Idag skriver jag på DN Stockholmsdebatt (finns inte publicerat på nätet ännu verkar det som) om vad jag tycker borde finnas med i regeringens budget. Självfallet inser jag att det i dessa stormiga finansiella tider inte finns plats för allt som stockholm behöver, och mycket av det som läggs av regeringen och anders borg gagnar Stockholm, men det finns ändå satsningar som är avgörande.

Det jag tar upp är en förändring av balanskravet som ger Sveriges kommuner rådighet över ekonomiska överskott,  en fortsatt förändring och utveckling av den s.k expertskatten för att Sverige och Stockholm ska kunna attrahera internationell kompetens, ytterligare satsningar på Forskning och Utveckling (FoU) – fler studieplatser inom matematik och teknik till Stockholmsregionens akademiska säten, och att vi påbörjar arbetet för byggandet av Östra länken för ökad framkomlighet i regionen.

Speciellt frågan om Östra länken är viktigt. Jag skriver:

”Slutligen går det inte att nog understryka vikten av satsningar för framkomlighet i Stockholm. Stockholmarna tog i valet 2010 klart och tydligt ställning för byggandet av Förbifart Stockholm. För att underlätta framkomligheten i hela regionen och samtidigt förbättra miljön i en hårt trafikerad innerstad krävs att regeringen börjar arbetet med Östra länken; en förbindelse för bil och kollektivtrafik öster om Stockholm. Vid byggandet av Östra länken kan man dessutom gärna prova nya finansieringsmodeller. Sammantaget skulle vi äntligen få den ringled som Sveriges huvudstad så väl behöver och jag längtar efter!”

Uppdatering 16:63:

Nu med LÄNK!

Stockholm växer: 1,2 miljarder i överskott

Tertialrapporten för Stadens ekonomi (som togs idag på borgarrådsberedningen, och kommer att klubbas i kommunstyrelsen den 22 juni) konstateras att överskottet är på 1,2 miljarder och att fler får arbete i Stockholm, och att vi kan göra förskolesatsningar i storleksordningen 81 nya avdelningar. Vi skickade ut ett pressmeddelande om det, läs det här.